Prosjekt skadestopp - tilbake i arbeid

Prosjektets målsetning:

  • Få ned antall skader samt redusere erstatningsutbetalingene.

  • Ved traumatiske opplevelser å få sjåføren tilbake i ordinært arbeid snarest.

Firmaet har med særdeles vellykket resultat utarbeidet og prøvd ut et prosjekt, som går ut på personlig oppfølging og veiledning til sjåfører som har vært utsatt for trafikkuhell. Det være seg gjentatte materielle småskader til ulykker med personskade.

Prosjektet var vellykket ved at man så en betydelig reduksjon av spesielt småskader, men også reduksjon av egenandeler ved forsikringsskader.

Ved personskade eller annen traumatisk opplevelse for den involverte bygger vi på et opplegg ved siden av ordinær kollegastøtte, debriefing og psykososial oppfølgning.

I så henseende kan vi vise til en yrkessjåfør, som hadde vært involvert i en dødsulykke med påfølgende ett års sykemelding grunnet psykiske plager.
Han er nå tilbake i full jobb som yrkessjåfør. I følge han selv hadde dette ikke vært mulig om han ikke hadde fått delta i dette prosjektet.

Vi velger å tilby dette til firma som har sjåfører i sitt virke. Dette kan være like aktuelt for maskinførere og truckførere som lastebilsjåfører. Det passer også for andre typer sjåfører, som sliter med sin kjøretekniske adferd og til stadighet er utsatt for småskader m.v.